ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภาร นามมะลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2543
ชื่อ-นามสกุล : นางพิกุล เทียนคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิจ ชานุชิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2550
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สรรเพชญ แสนมาโนช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา แก้วนาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา แสงจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2557
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ไสว พลพุทธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2562
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศศิธร วงศ์ชาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2564
เบอร์โทรศัพท์ : 089-573-0399,095-178-5489
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศรุต สมบัติบุญสวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0817494324