คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ เวฬุวนาธา
ตำแหน่ง : ประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ ก้อนแพง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสมรักษ์ ศรีนาค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร หลวงราช
ตำแหน่ง : กรรการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ เกิดศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางลลิตา ขจรไชยเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญาสารโกศล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย อ่อนสีดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิธร วงศ์ชาลี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน