กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสมรักษ์ ศรีนาค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1