กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปรัชญา พันพรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0611614524
อีเมล์ : Tazaza_2535@hotmail.com

นายพนมศักดิ์ เหมะธุลิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1