กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอริศสา แสงพรมชารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภคินันทน์ สอนเครือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0951850687
อีเมล์ : eyepakinan@gmail.com