กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวภัทรภร ปรีสงค์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1