กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศราวุธ ปุณริบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1