กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชณิฏตา อัครฮาด
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1